Liigu sisu juurde

Privaatsuspoliitika

 • Aktsiaseltsi Lincona Konsult (edaspidi Lincona või ka meie) jaoks on oluline, et meie kliendid ja koostööpartneid (edaspidi ka Sina) tunneksid ennast meiega suheldes ja meilt kaupa tellides turvaliselt ja hästi. Seetõttu hoolitseme ka selle eest, et Sinu isikuandmed (edaspidi ka andmed) oleksid meie juures kaitstud.

  Nende andmekaitsetingimuste eesmärk on aidata Sul mõista, kust me Sinu isikuandmeid saame, millistel eesmärkidel ja kuidas me neid kasutame ja millised on Sinu õigused seoses oma isikuandmetega.

  Need andmekaitsetingimused kohalduvad Sulle, kui tellid kaupa meie müügisalongist või e-poest erakliendina või ärikliendi esindajana, oled meie koostööpartneri (nt tarnija, vedaja, vms) esindaja aga ka siis kui esitad lihtsalt infopäringu meie veebilehel lincona.ee või kontakteerud meiega telefoni või e-kirja teel.

 • Selleks, et paremini aru saada nende andmekaitsetingimuste sisust, selgitame peamiste andmekaitsealaste terminite tähendust:

  Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku ehk andmesubjekti kohta (nt nimi, e-posti aadress, foto, isikukood, jne).

  Andmesubjekt on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise tunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

  Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

  Vastutav töötleja on isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

  Volitatud töötleja on isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

 • Aktsiaselts Lincona Konsult
  Pärnu mnt 139e/13, Tallinn
  Kontaktisik andmekaitse küsimustes: büroojuht
  E-post: info@lincona.ee

 • Milliseid isikuandmeid me igal konkreetsel juhul kasutame sõltub sellest, mis eesmärgil Sa meiega kontakteerud ja milliseid andmeid meile avaldad. Teatud andmeid on meil kindlasti vaja, et saaksime Sulle teenust osutada, siis sellised andmed on tähistatud kui kohustuslikud.

  Olenevalt eeltoodud asjaoludest võime koguda ja töödelda järgmisi isikuandmeid.

  • Isiku tuvastamise andmed – ees- ja perekonnanimi. Need andmed esitad Sa meile ise, e-poes ostu sooritamisel või infopäringu esitamisel aga ka müügisalongis kaupa tellides.
  • Kontaktandmed – telefoninumber, e-posti aadress, tarneaadress (kui tellid kauba koos kohaletoimetamisega). Need andmed esitad Sa meile ise, e-poes ostu sooritamisel või müügisalongis kaupa tellides.
  • Videokaamerate salvestised – Lincona laos, müügisalongides ja parkimisplatsidel isikute ja vara kaitseks kasutatavate videokaamerate salvestised. Kui külastad meie kliendina meie müügisalonge või koostööpartnerina meie ladusid, siis tea, et võid sattuda videokaamerate salvestistele (täpsem info videokaamerate kasutamise kohta on kirjas allpool punktis 7).
  • Ostuajalugu – info Sinu poolt ostetud kaupade kohta (toode, kogus, hind, ostukuupäev). Need andmed luuakse Sinu poolt kaupade tellimisel meie majandustarkvarasse.
  • Ärikliendi esindaja andmed – ärikliendi või muu juriidilisest isikust koostööpartneri esindaja ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, ametinimetus, isikukood. Need andmed esitad Sa meile ise, e-poes ostu sooritamisel, infopäringu esitamisel muul viisil ärikliendi või koostööpartneri nimel meiega suheldes.
  • Võlaandmed – andmed kliendi võlgnevuste kohta, sh nõuete loovutamise kohta.

  Me ei salvesta makseteavet, krediit- ega deebetkaardi andmeid.

  Kui pöördud meie poole ja suhtled meiega ärikliendi või muu juriidilisest isikust koostööpartneri esindajana, siis eeldame, et Sinu poolt esitatud andmed on mõeldud töö- ja ärialaseks suhtlemiseks ja nende hulgas ei ole privaatseid kontaktandmeid.

  Kui oled ärikliendi esindaja, siis võime saada Sinu andmed ka Sinu tööandjalt. Sellisel juhul eeldame, et Sinu tööandjal on olemas õiguslik alus andmete edastamiseks meile ja ta on sellisest andmete edastamisest Sind informeerinud.

 • Isikuandmeid kasutatakse erinevatel eesmärkidel ja iga eesmärgi puhul peab andmete töötlemine toimuma õiguslikul alusel. Lincona tugineb sinu isikuandmete töötlemisel järgmistele õiguslikele alustele:

  5.1. Lepingu täitmiseks vajalik andmetöötlus

  Sellel õiguslikul alusel töötleme andmeid siis, kui see on vajalik Sinuga sõlmitud lepingu täitmiseks või selle sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks Sinu taotlusel.

  5.2. Linconale seadusega pandud kohustuse täitmiseks vajalik andmetöötlus

  Teatud juhtudel peame töötlema Sinu isikuandmeid, sest seadus kohustab meid selleks. Kui andmete töötlemise kohustus tuleneb seadusest, siis ei saa meie ega ka Sina selliste andmete töötlemist mõjutada.

  5.3. Lincona õigustatud huvist lähtuv andmetöötlus

  Õigustatud huvi tähendab seda, et me ei pea Sinu andmeid töötlema otseselt lepingu täitmiseks ja meil ei ole ka seadusest tulenevat töötlemise kohustust, kuid ometi on meil vaja andmeid töödelda. Seda selleks, et arendada oma teenuseid ja tooteid, muutes neid Sinu jaoks paremaks; teha ärilisi otsuseid, tehes statistikat.

  Õigustatud huvi alusel töötleme ka ärikliendi ja juriidilisest isikust koostööpartneri esindaja andmeid, selleks, et saaksime juriidilisest isikust kliendiga sõlmitud lepingut ja esitatud tellimusi täita ning sel teemal kliendiga suhelda.

  Kui oled ärikliendi esindaja, siis võime aeg-ajalt seoses Sinu töö või vastutusvaldkonnaga edastada Sulle otseturunduspakkumisi ja – teateid näiteks juhul, kui Sinu tööandjaks olev ettevõte on meie klient või kui oled oma ettevõtte esindajana tellinud varasemalt meie teenuseid. Ka selline otseturundusega seotud tegevus toimub Lincona õigustatud huvi alusel. Kui Sa meilt selliseid otseturundussõnumeid saad, on Sul alati õigus neist keelduda, klõpsates sõnumi lõpus olevat loobumislinki.

  Kuna õigustatud huvi alusel toimuvaks andmetöötluseks ei ole me seaduse ega ka meievahelise lepinguga kohustatud aga me ei küsi selleks ka Sinu nõusolekut, siis on Sul õigus küsida meilt selgitusi ning esitada vastuväide, kui leiad, et Sinu andmete töötlemine alltoodud eesmärkidel riivab Sinu õiguseid.

  5.4. Sinu nõusolekul põhinev andmetöötlus

  Teatud juhtudel, kui andmete töötlemine on Sinu valiku küsimus (nt otseturundusteadete ja pakkumiste edastamine SMS´i ja/või e-posti teel erakliendile), siis küsime selleks Sinu nõusolekut. Kui andmete töötlemise aluseks on Sinu poolt antud nõusolek, siis tea, et Sul on alati õigus oma nõusolek tagasi võtta, saates meile vastavasisulise teate e-posti aadressil info@lincona.ee.

  Kui tegemist on otseturunduseks antud nõusolekuga, saad nõusoleku tagasi võtta loobumislingi kaudu, mis on toodud iga turundusteate lõpus. Kui Sa oma nõusoleku tagasi võtad, lõpetame Sinu isikuandmete töötlemise eesmärgil, milleks olid nõusoleku andnud. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist nõusoleku alusel tehtud andmetöötluse seaduslikkust.

  Alltoodud tabelis toome välja andmete kasutamise peamised eesmärgid ja õiguslikud alused.

  Isikuandmete töötlemise eesmärk Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
  Lepingueelsed suhted (päringutele vastamine, pakkumiste tegemine) Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed Lepingu täitmine
  Tellimuste haldamine, kauba kohaletoimetamine, kauba väljastamine Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed Lepingu täitmine
  Arveldused (arvete koostamine, esitamine ja maksete kogumine) Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed Lepingu täitmine
  Kliendisuhte hoidmine, arendamine (lepingute sõlmimine, lepingu täitmisega seotud info edastamine) Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed, ostuajalugu Lepingu täitmine, õigustatud huvi
  Kliendi tuvastamine Isiku tuvastamise andmed Lepingu täitmine
  Kliendile teenuste osutamist mõjutavate asjaolude ja sündmuste haldamine (informeerimine, kaebuste lahendamine, klienditoe teenused) Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed, ostuajalugu Lepingu täitmine
  Võlahaldus, sh nõuete loovutamine Identifitseerimisandmed, kontaktandmed, võlaandmed Õigustatud huvi
  Raamatupidamine (sh raamatupidamise alusdokumentide säilitamine) Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed Seadusest tulenev kohustus
  Andmekaitse Inspektsiooni ja andmesubjekti teavitamine isikuandmetega seotud rikkumistest Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed, ostuajalugu Seadusest tulenev kohustus
  Avaliku võimu organite ja riigiasutuste infopäringutele vastamine Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed, ostuajalugu Seadusest tulenev kohustus
  Ärikliendi esindajaga suhtlemine ärikliendiga sõlmitud lepingu ja tellimuste täitmiseks ja muu kliendisuhte raames Ärikliendi esindaja andmed Õigustatud huvi
  Kliendisuhte hoidmine, arendamine (päringutele vastamine, üldine klienditeenindus, infovahetus) Isiklikud andmed, kontaktandmed, teenuse andmed Õigustatud huvi
  Otseturundus ärikliendile(Lincona pakkumised, uudiskirjad) Kontaktandmed Õigustatud huvi
  Otseturundus erakliendile (Lincona pakkumised, uudiskirjad) Kontaktandmed Nõusolek
  Lincona vara, töötajate ja klientide kaitsmine – videokaamerate kasutamine laos, müügisalongides ja parklates (Videokaamerate kasutamist on lähemalt selgitatud punktis 7) Videokaamerate
  salvestised
  Õigustatud huvi
  Isikuandmete avaldamine meie teenusepakkujatele vastavalt nende teadmisvajadusele Identifitseerimisandmed, teenuse andmed, kontaktandmed, ostuajalugu, võlaandmed Õigustatud huvi
 • Me ei edasta ega avalda Sinu isikuandmeid teistele isikutele, väljaarvatud piiratud juhtudel, mida on kirjeldatud allpool ja vaid juhul, kui see on isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks vajalik.

  • Lincona teenusepakkujad: Sinu andmetele on teenuse osutamiseks vajalikus mahus juurdepääs meile järgmiseid teenuseid pakkuvatel isikutel: majandustarkvara pakkuja, IT haldus- ja hooldusteenuse pakkuja, meiliserveri teenuse pakkuja, inkassoteenuse pakkuja, makseteenuste pakkujad.
  • Avaliku võimu organid ja riigiasutused: (nt PPA, Maksu- ja Tolliamet): jagame Sinu andmeid asutustega, kui me oleme seadusega kohustatud seda tegema või andmete jagamine on vajalik meie õiguste kaitseks.
  • Professionaalsed nõustajad: vajadusel jagame Sinu andmeid professionaalsete nõustajatega nagu audiitorid, advokaadid ja muud nõustamisteenust pakkuvad isikud;
  • Kolmandad isikud seoses ettevõtte tehingutega: Võime võimaldada kolmandatele isikutele juurdepääsu Sinu andmetele seoses korporatiivse tehingu või selle ettevalmistamisega, näiteks Lincona aktsiate või varade müügitehingu raames teisele ettevõttele. Samuti ühisettevõtte loomise, ühinemise või muul viisil ettevõtte reorganiseerimise raames.

  Me ei säilita ega edasta Sinu isikuandmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda.

 • Me säilitame Sinu isikuandmeid seni kuni seadus meid selleks kohustab või kuni vajalik selleks, et täita andmekaitsetingimustes kirjeldatud eesmärke. Allpool toome mõned näited andmete säilitamise tähtaegade kohta:

  Säilitamistähtaeg Näited
  75 päeva (pärast seda algab ülesalvestamine) Videokaamerate salvestised
  7 aastat (pärast lepingu lõppemist, tellimuse tegemist) Raamatupidamise algdokumendid (nt kliendilepingud ja arved)
  Kuni nõusoleku tagasivõtmiseni Erakliendi kontaktandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil
  Kuni 10. aastat Võlgnevuste andmed, mille osas on algatatud sissenõudemenetlus
 • Lincona on kehtestanud vajalikud juriidilised, organisatsioonilised, füüsilised ja tehnilised turvameetmed sinu isikuandmete kaitsmiseks. Mõned näited meie poolt kasutatavatest meetmetest:

  Füüsilised meetmed – isikuandmeid sisaldavaid paberkandjal dokumente hoitakse lukustatud ruumides ja kappides, millele on ligipääs vaid teatud töötajatel oma tööülesannete täitmiseks; IT-süsteemide ruumid on piisavalt kaitstud tule, ülekuumenemise, vee, voolukõikumiste ja voolukatkestuste eest.

  Tehnilised meetmed – kõik tööarvutid on töötaja lahkumisel parooliga ekraanisäästjaga kaitstud; on tagatud, et IT-süsteem ei võimalda uusi sisenemiskatseid ja lukustab kasutajatunnuse, kui ebaõnnestunud sisenemiskatsete arv ületab teatud piiri; on tagatud, et eriti ohustatud süsteemid (nt sülearvutid, nutitelefonid) on piisavalt hästi kaitstud (kasutades näiteks krüpteerimist või muid viise).

  Organisatsioonilised meetmed – kõigile IT süsteemide kasutajatele on määratud rollid ja profiilid, mille tulemusel on isikuandmeid sisaldavatele dokumentidele ligipääs vaid teatud töötajatel oma tööülesannete täitmiseks; on tagatud, et ligipääsuõigused tühistatakse töötaja lahkumisel Linconast; on tagatud, et avalikult kasutatavatest ruumidest ei pääse ilma volituseta ruumidesse, mida kasutatakse isikuandmete töötlemiseks.

 • Videokaamerad on laos ja kaubaväljastuse ees, mis on paigutatud selliselt, et jälgimisalasse jääb osaliselt ka parkla. Samuti on kaamerad Profipoes ning kontoriruumides. Sellest tulenevalt jäävad jälgimisalasse ning videosalvestistele ka nimetatud aladel tegutsevad Lincona erakliendid ja äriklientide ja koostööpartnerite esindajad.

  Järgnevalt kirjeldame videojälgimise põhitingimusi:

  • kaamerate kasutamise õiguslik alus – õigustatud huvi (kirjeldatud allpool)
  • jälgimissüsteemi lühike kirjeldus – statsionaarne, digitaalne, ilma helisalvestuseta
  • kellele salvestis võidakse edastada –  anname salvestised välja Politsei- ja Piirivalveametile, Andmekaitse Inspektsioonile või muudele kolmandatele isikutele, kui oleme seaduse alusel kohustatud seda tegema või kui see on vajalik meie enda huvide ja õiguste kaitsmiseks
  • kellel on juurdepääs jälgimissüsteemile ja salvestistele – Linconast laojuhatajal ja laoarvestajatel ning lisaks neile süsteemide hooldusteenuse pakkujal
  • kaua salvestisi säilitatakse – salvestisi säilitatakse 2,5 kuud, misjärel hakkab videosüsteem automaatselt üle salvestama
  • salvestamise aeg – ööpäevaringselt
  • jälgimise liik – salvestamine järelvaatamisega, st et ei toimu reaalajas jälgimist.
  • mida tehakse selleks, et kaitsta jälgimissüsteemi abil kogutavaid andmeid – salvestised asuvad asukohapõhiselt serveriruumis kõvakettal. Juurdepääs vaid eelpool nimetatud isikutel.
  • kuidas inimene saab tutvuda tema kohta kogutud andmetega – isiku kohta kogutud andmetega tutvumiseks palume pöörduda punktis 1 nimetatud andmekaitse kontaktisiku poole. Andmetega tutvumisel peate arvestama sellega, et säilitame salvestisi vaid 2,5 kuud.

  Õigustatud huvi tähendab, et me ei pea töötlema isikuandmeid otseselt meie vahel sõlmitud lepingu täitmiseks ega ka meile seadusega pandud kohustuste täitmiseks, kuid töötlemine on siiski vajalik. Lincona kasutab videokaameraid järgmistel eesmärkidel:

  (i)  müügisalongis, büroos ja parklas – selleks, et kaitsta Lincona ning meie töötajate ja klientide vara väliste rünnete eest, nagu sissemurdmised, vargused, vandalism;

  (ii)  müügisalongis ja büroos – selleks, et kaitsta Lincona vara sisemiste rünnete eest, milleks on võimalikud töötajate poolsed vara vargused;

  (iii)  laos ja kauba laadimise alal – Lincona klientide/tarnijatega sõlmitud lepingute täitmise kontrollimine – kauba koguste kontrollimine, kvaliteedi kontrollimine.

  Nimetatud eesmärkide puhul on videokaamerate kasutamisel nii ennetav funktsioon, so anda märku valve olemasolust ja seeläbi ära hoida võimalikud ründed, kui ka tuvastav funktsioon, so võimaldada tagantjärele salvestiste abil rikkumine kindlaks teha ja rikkumist tõendada. Me oleme hinnanud, et ülal kirjeldatud isikuandmete töötlemise eesmärke ei ole meie tegevuse iseloomust lähtuvalt võimalik teisiti lahendada. Samuti oleme seisukohal, et nimetatud eesmärkidel isikuandmete töötlemine ei ole andmesubjekti õigusi, huve ja vabadusi ülemääraselt piirav.

 • Õigus andmetega tutvuda – Sul on õigus teada, milliseid andmeid meil Sinu kohta on kogutud, mis eesmärgil neid töödeldakse; kellele andmed avalikustatakse; kui kaua andmeid säilitatakse; millised on Sinu õigused seoses andmete parandamise, kustutamise ja töötlemise piiramisega.

  Õigus andmete parandamisele – Sul on õigus nõuda Sind puudutavate isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged või mittetäielikud.

  Õigus andmete kustutamisele – teatud juhtudel on Sul õigus nõuda, et me Sinu isikuandmed kustutaksime, seda eelkõige siis kui meil ei ole neid enam vaja, Sa võtad tagasi meile andmete töötlemiseks antud nõusoleku ja puudub muu alus andmete edasiseks töötlemiseks või juhul kui oleme kasutanud Sinu andmeid ebaseaduslikult.

  Õigus töötlemise piiramisele –  Sul on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui oled esitanud vastuväite andmetöötluse osas).

  Õigus esitada vastuväiteid – sul on õigus esitada vastuväiteid sellisele andmete töötlemisele, mille aluseks on Lincona õigustatud huvi. Vastuväite esitamisel peame lõpetama Sinu  isikuandmete töötlemise, v.a juhul kui meil on võimalik tõendada, et töötleme isikuandmeid õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles Sinu kui andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil. Samuti on Sul õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemise osas, mille eesmärgiks on otseturundus, sellise vastuväite esitamisel lõpetame andmete kasutamise otseturunduseks.

  Õigus andmete ülekandmisele – juhul, kui isikuandmete töötlemine põhineb Sinu nõusolekul või meiega sõlmitud lepingul ja andmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on Sul õigus saada Sind puudutavaid isikuandmeid, mida oled meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Samuti on Sul õigus nõuda, et Lincona edastaks andmed otse teisele teenusepakkujale, kui see on tehniliselt võimalik (st teine teenusepakkuja on võimeline neid edastataval kujul vastu võtma).

  Kui soovite mõnda eespool nimetatud õigust kasutada, palun võtke meiega ühendust andmekaitsetingimuste punktis 1 toodud e-posti aadressil. Vastame Sinu päringutele 30 päeva jooksul.

 • Peame Sinu privaatsusest lugu ja soovime, et meie poolt Sinu andmete töötlemine oleks läbipaistev ja arusaadav. Selleks oleme koostanud ka need andmekaitsetingimused. Kui soovid täiendavat informatsiooni seoses oma isikuandmetega või õiguste kasutamisega, siis on Sul alati võimalus pöörduda punktis 1 nimetatud kontaktisiku poole.

  Kui oled arvamusel, et Sind puudutavate isikuandmete töötlemine rikub isikuandmete kaitse üldmääruse või muu kohalduva õigusakti nõudeid, siis on Sul õigus pöörduda oma õiguste ja huvide kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

 • Lincona võib ühepoolselt käesolevaid andmekaitsetingimusi aeg-ajalt muuta ja täiendada, seda eelkõige juhul, kui muutuvad isikuandmete töötlemist ja kaitset reguleerivad õigusaktid või meie enda andmetöötlus. Andmekaitsetingimuste uuendamisest teavitame meie veebilehel.